Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników mediów społecznościowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników mediów społecznościowych


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

• Zastosowane zwroty w informacji

Biblioteka – oznacza Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie posiadającą profile w oficjalnych serwisach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram oraz kanał w serwisie internetowym Youtube, pozwalających na komunikację, obserwację i dostęp do informacji.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania i podejmowania aktywności na publicznym profilu lub kanale społecznościowym prowadzonym przez Bibliotekę.

Kto jest Administratorem danych Użytkownika?

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, z siedzibą przy Rynku Głównym 17, 43-600 Jaworzno, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Strona internetowa: www.mbp.jaworzno.pl, tel. 32 751-91-92 wew. 2 211, e mail: poczta@mbp.jaworzno.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Biblioteka wyznaczyła inspektora ochrony danych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw przysługujących na mocy RODO Użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem za pośrednictwem:

– poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

– poczty elektronicznej pod adresem e mail: iod@mbp.jaworzno.pl,

– telefonu: 32 751 91 92 wew. 2 221.

Rodzaje danych osobowych, które przetwarza Biblioteka w zależności od danego serwisu:

– identyfikator internetowy,

– podstawowe dane identyfikacyjne, w zakresie opublikowanym na własnym profilu w serwisie społecznościowym,

– zdjęcie profilowe i inne zdjęcia zamieszczone dobrowolnie pod postami Biblioteki,

– wizerunek utrwalony podczas wydarzeń odbywających się w Bibliotece, który publikowany jest w serwisie społecznościowym na podstawie dobrowolnej zgody.

Wizerunek może być też publikowany bez zgody, jeżeli jest tylko szczegółem całości jak zgromadzenie, publiczna impreza, krajobraz lub sfotografowany jest osobą publiczną, a wizerunek utrwalony w związku z realizowaniem zadań zawodowych (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

– treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (możliwość pozyskania informacji o adresie e-mail, numerze telefonu).

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

– dokonały subskrypcji serwisu społecznościowego poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

– opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych w serwisie, -wyraziły zgodę na publikację wizerunku.

Cel przetwarzania danych:

– umożliwienie aktywności na profilu,

– promowanie działalności (informowanie np. o wydarzeniach, usługach Biblioteki),

– kontakt z Użytkownikiem,

– dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami,

– prowadzenie statystyk i analiz.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane osobowe są przetwarzane w wyżej wymienionych celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest promocja czytelnictwa wynikająca z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Okres przetwarzania danych osobowych:

1. Komentarze udostępnione przez Użytkownika – do czasu usunięcia ich przez autora.

2. Historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega przechowywaniu na zasadach określonych w regulaminie Facebooka.

3. Informacje dot. danych statystycznych – nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

4. Dane przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.

5. Dane przetwarzane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora – do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W przypadku udzielenia zgody przysługuje prawo jej wycofania w dowolnym czasie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać osobiście poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody lub wysłanie oświadczenia na adres Biblioteki bądź adres e-mailowy iod@mbp.jaworzno.pl.

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie jego danych przez Administratora na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Ltd:

1. Administrator i Meta Platforms Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami danych zgodnie z artykułem 26 RODO, w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych, w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland za przetwarzanie danych we wskazanych celach:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

5. Meta Platforms Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: TU LINK

8. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne na stronie: TU LINK

Powyższa klauzula informacyjna jest zgodna z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)