Sposób załatwiania skarg i wniosków

Skargi i wnioski czytelników przyjmują Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych.

 1. Skargi i wnioski załatwia merytorycznie kierownik danego działu, który przygotowuje odpowiedź zawierającą wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowanie się do zarzutów, propozycji, czy uwag oraz informacje o podjętych działaniach.
 2. Właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków są:
  1. ) Dyrektor, w przypadku zarzutów dotyczących osobistego postępowania lub zachowania kierowników działów lub pracowników na stanowiskach samodzielnych,
  2. ) kierownicy komórek organizacyjnych w przypadkach zarzutów dotyczących:

                         a) wykonywania czynności służbowych przez podległych pracowników,
                         b) skarg zleconych do załatwienia przez Dyrektora.

 1. W każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie, kierownik lub osoba załatwiająca skargę lub wniosek, zobowiązana jest, w porozumieniu z Dyrektorem, powiadomić na piśmie wnoszącego o przyczynach nie załatwienia ich w terminie oraz wyznaczyć nowy termin.
 2. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej w przypadku nieterminowości załatwienia skargi lub wniosku, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, którego wynikiem są wnioski przedstawione Dyrektorowi, w tym dotyczące odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej lub innej przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Bezpośredni nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor.
 4. Wszystkie skargi pisemne podlegają rejestracji z wyjątkiem skarg anonimowych.
 5. Rejestr skarg prowadzi sekretariat.
 6. Skargi winny być załatwiane niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 7. Udzielenie odpowiedzi na skargi są odnotowywane w rejestrze skarg. 
Podmiot udostępniający :Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Osoba wprowadzająca :Hubert Słotwiński
Osoba odpowiedzialna za informację :Monika Ryter
Data publikacji :05.02.2016
Ostatnia zmiana :05.02.2016
Print Friendly, PDF & Email