Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin wypożyczania czytników e-booków

Regulamin wypożyczania czytników e-booków

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA CZYTNIKÓW E-BOOKÓW 
w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania czytników książek elektronicznych, dalej zwanych czytnikami e-booków.
2. Czytniki e-booków przeznaczone są dla Czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
3. Wypożyczanie czytników e-booków jest bezpłatne.
4. Za wypożyczenie czytników e-booków, od osoby zameldowanej poza Jaworznem, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 250 zł.
5. W przypadku wątpliwości lub niemożności ustalenia adresu zamieszkania Czytelnika, bibliotekarz ma prawo zażądać przedstawienia zaświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania wydanego przez właściwy urząd.
6. Czytniki e-booków wypożyczane są przez Czytelnię Multimedialną.
7. Czytelnik, który zamierza korzystać z czytnika e-booków, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim warunków.
8. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w celu wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.
9. Warunkiem wypożyczenia czytnika e-booków jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
10. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika.
11. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia urządzenia osobom:
1) nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
2) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników.
12. W momencie zwrotu urządzenia i sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik na swoim oświadczeniu otrzymuje potwierdzenie zwrotu urządzenia.
13. Czytnik e-booków wypożyczany jest na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia tylko wówczas, gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
14. Czytelnik wypożycza czytnik e-booków z wgranymi książkami elektronicznymi z zasobów domeny publicznej.
15. Z wgranych książek elektronicznych w czytnikach e-booków, Czytelnik może korzystać w ramach obowiązujących licencji. Czytelnik jest uprawniony do wgrywania w okresie wypożyczenia na udostępnionym mu przez Bibliotekę czytniku e-booków dowolnych utworów, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych mu do tego pozwoleń i licencji.
16. W chwili zwrotu czytnika e-booków do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika pliki, muszą być usunięte z urządzenia, bez naruszenia książek wgranych przez Bibliotekę oraz w stanie niepogorszonym wraz z kompletnym wyposażeniem udostępnionym Czytelnikowi.
17. Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika e-booków oraz wgranych na niego książek tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
1) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika e-booków i wgranych na niego książek w całości lub we fragmentach,
2) modyfikowania treści wgranych książek,
3) komercyjnego wykorzystywania książek,
4) rozpowszechniania treści książek i wprowadzania ich do Internetu,
5) udostępniania czytnika e-booków osobom trzecim.
18. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Czytelnika.
19. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika e-booków i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
20. Każdy czytnik e-booków wyposażony jest w: ładowarkę, pokrowiec ochronny, instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia czytnika e-booków, Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności wyposażenia. Podpis na oświadczeniu jest równoznaczny z tym, że Czytelnik otrzymał sprawny czytnik z kompletnym wyposażeniem.
21. Za przetrzymanie czytnika e-booków ponad termin określony w pkt 13, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 10 zł za dzień zwłoki.
22. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o 14 dni, Biblioteka będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej.
23. Czytelnik nieoddający urządzenia w terminie nie może ponownie wypożyczyć czytnika e-booków.
24. Czytelnik korzysta z czytnika e-booków na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność finansową.
25. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytnika e-booków, Czytelnik pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia, o takich samych parametrach.
26. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu kompletnego wyposażenia czytnika e-booków Czytelnik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości:
1) czytnik e-booków – wartość rynkowa
2) pokrowiec ochronny – 25 zł
3) ładowarka – 25 zł
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.