Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin udostępniania tabletów

Regulamin udostępniania tabletów

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TABLETÓW
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie

1. Biblioteka udostępnia Czytelnikom, na miejscu, tablety wraz z akcesoriami w celach edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.
2. Korzystanie z tabletów jest bezpłatne.
3. Tablety udostępniane są przez Czytelnię Multimedialną.
4. Czytelnik, który zamierza korzystać z tabletu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przedłożenia bibliotekarzowi karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, w celu wypełnienia rewersu stanowiącego załącznik nr 1.
5. Karta czytelnika wraz z rewersem przechowywana jest do momentu zwrotu urządzenia i sprawdzenia jego stanu technicznego przez bibliotekarza.
6. Czytelnik może korzystać z tabletu poza Czytelnią Multimedialną, na terenie Biblioteki Głównej, po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
7. Tablety udostępniane są na czas 2 godzin z możliwością przedłużenia czasu korzystania, w sytuacji dostępności urządzenia.
8. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia tabletów w przypadku wykorzystywania ich w zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę.
9. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia urządzenia osobom:
a) nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
b) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników.
10. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
11. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę.
12. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o stan tabletu i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
13. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną i finansową.
14. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia Czytelnik pokrywa koszty naprawy tabletu lub zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.
15. W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy zobowiązani są wypełnić jednorazowo oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
16. Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa. W szczególności zabrania się:
1) Zamieszczania w Internecie:
a) obrazów przemocy,
b) treści pornograficznych,
c) treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
d) treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
e) wizerunku osoby bez jej zgody,
f) danych osobowych innych osób,
g) reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
h) treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
2) Wysyłania spamu (mass mailing),
3) Prób obejścia zabezpieczeń technicznych,
4) Nielegalnych wejść do systemów informatycznych osób trzecich,
5) Używania fałszywego adresu IP,
6) Wysyłania wirusów komputerowych lub innego niebezpiecznego oprogramowania,
7) Wszelkich innych działań zagrażających bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników,
8) Samodzielnego instalowania na tablecie dodatkowych aplikacji.
17. Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć wszelkie dane osobowe oraz treści, które na nim umieścił. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się z wszelkich internetowych aplikacji z których korzystał, np. bankowości internetowej.
18. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niezastosowania się do postanowień pkt 17, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika.
19. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody wyrządzone przez Czytelnika lub Czytelnikowi, w tym naruszenie poufności danych osobowych.
20. Wszystkie zauważone uszkodzenia i usterki tabletu, nieprawidłowości związane z oprogramowaniem, należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.