Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Regulamin korzystania z Działu Multimedialnego i Internetu

Regulamin korzystania z Działu Multimedialnego i Internetu

Załącznik nr 2
Do zarządzenia nr 31/2020
Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z DZIAŁU MULTIMEDIALNEGO I INTERNETU
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie
§ 1
ZASADY OGÓLNE
1. Korzystanie z Działu Multimedialnego jest bezpłatne i przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Czytelnik ma prawo korzystać z Działu Multimedialnego wyłącznie za okazaniem karty czytelnika, która wydawana jest bezpłatnie. Utratę karty bibliotecznej, należy niezwłocznie zgłosić, w jednej z wypożyczalni sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. Opłata za zagubienie lub zniszczenie karty i wydanie duplikatu wynosi 5 zł.
3. Uprawnień, wynikających z posiadania karty bibliotecznej, nie wolno odstępować innej osobie. Właściciel ponosi odpowiedzialność za każdorazowe jej użycie.
4. Przed wejściem do Działu, użytkownik ma obowiązek pozostawienia w szatni okrycia wierzchniego i bagażu.
5. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu, e-papierosów oraz spożywania napojów i posiłków.
6. Użytkownik, zobowiązany jest zostawić kartę biblioteczną u dyżurnego bibliotekarza, w celu zaewidencjonowania go w karcie odwiedzin. Dokument zwracany jest po zakończeniu korzystania ze stanowiska komputerowego i sprawdzeniu jego stanu przez bibliotekarza.
7. Pracownik Biblioteki wskazuje miejsce do pracy.
8. W przypadku awarii komputera, należy niezwłocznie powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania próby naprawy.
9. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania dyżurnego bibliotekarza, o wnoszonych materiałach bibliotecznych i prasie.
10. Biblioteka, zastrzega sobie prawo blokowania stron, zawierających treści niezgodne z prawem i nieobyczajne.
11. Po zakończeniu pracy, użytkownik pozostawia stanowisko w stanie, w jakim go zastał.
12. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi i poprosić o opuszczenie Biblioteki osoby:
a. zachowujące się agresywnie wobec innych użytkowników lub bibliotekarzy,
b. używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
c. nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
d. które korzystają z Biblioteki w celach innych, niż przewidzianych w działalności Biblioteki,
e. które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników,
f. które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników lub bibliotekarzy (przez uciążliwość rozumiane są zachowania i postawy trudne do zniesienia, przykre, dokuczliwe dla czytelników i pracowników biblioteki).
13. Na życzenie opiekuna prawnego, bibliotekarz może ograniczyć dziecku czas korzystania z Internetu i zbiorów multimedialnych.
14. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego:
– korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych, dostępnych w Dziale Multimedialnym na zasadach określonych w §2 Regulaminu;
– korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w §3 Regulaminu;
– kopiowania części danych na stanowisku Reprografii, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim;
15. Użytkownikowi nie wolno:
– korzystać z własnych nośników elektronicznych;
– korzystać z jednego stanowiska przez więcej niż jedną osobę;
– prowadzić rozmów z innymi czytelnikami;
– instalować oprogramowania oraz zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym;
– przesyłać i udostępniać dane, które naruszałoby prawo;
– prowadzić działalności komercyjnej;
– wyszukiwać informacji, o treściach niezgodnych z prawem i nieobyczajnych.
§ 2
KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH
I OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO
1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania zbiorów multimedialnych, udostępnianych w Dziale Multimedialnym.
2. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
3. Użytkownik może korzystać jednocześnie tylko z jednego programu multimedialnego na nośniku CD.
4. Wynik swojej pracy, można zapisać odpłatnie na dysku przenośnym, wydrukować lub zeskanować.
5. Pliki pozostawione przez użytkownika na dysku twardym będą usuwane.
6. Zbiorów multimedialnych nie wypożycza się. Wyjątek stanowią książki audio, które wypożyczane są w ilości 5 tytułów na okres 30 dni.
7. Dopuszcza się wypożyczanie filmów na sobotę i niedzielę. Udostępnienie takich materiałów, jest możliwe w sobotę, na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, pod warunkiem zwrotu w poniedziałek, do godziny po jej otwarciu.
8. Sankcje i opłaty finansowe, wynikają z przekroczenia regulaminowego terminu zwrotu książki audio i nie są zależne od przypomnień i wezwań do zwrotu.
9. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, skutkuje zablokowaniem konta czytelnika w systemie komputerowym SOWA, w całej sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wypożyczania oraz powoduje naliczanie opłat regulaminowych.
10. Opłata za przetrzymanie materiałów innych niż filmy, za każdy miesiąc zwłoki, wynosi 3,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie, począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu, przez okres 1 roku. Po tym terminie, Biblioteka uprawiona jest do podejmowania wszelkich czynności prawnych, zmierzających do odzyskania zbiorów.
11. Opłata za przetrzymanie filmów, za każdy dzień zwłoki, wynosi 3,00 zł od jednego wypożyczonego egzemplarza i naliczana będzie, począwszy od pierwszego dnia przekroczenia terminu zwrotu. Biblioteka uprawiona jest do podejmowania wszelkich czynności prawnych, zmierzających do odzyskania zbiorów.
12. Odblokowanie konta następuje po zwrocie przetrzymanych zbiorów bibliotecznych i po wpłaceniu naliczonej opłaty finansowej.
13. Koszty odzyskania materiałów bibliotecznych przez Bibliotekę oraz opłaty pieniężne z tym związane ponosi w całości czytelnik.
14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie ma Regulamin udostępniania zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.
§ 3
KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO INTERNETU
1. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych.
2. Czytelnik może korzystać ze stanowiska komputerowego przez 1 godzinę. Istnieje możliwość przedłużenia pracy, jeżeli są wolne stanowiska.
3. Korzystanie z Internetu jest nieodpłatne.
4. Czytelnik może skorzystać z dostępu do sieci WiFi, po uprzednim ustaleniu hasła na stanowisku obsługi Działu Multimedialnego.
5. Użytkowane komputery poddawane są stałemu monitorowaniu. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności, za pozostawione w pamięci komputera dane osobiste. Po skorzystaniu z serwisu z dostępem autoryzowanym, należy zgłosić obsłudze zakończenie pracy, komputer zostanie zrestartowany, a tym samym pamięć wyczyszczona.
§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane. Odpowiedzialny jest również za straty i nadużycia, popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu oraz zbiorów multimedialnych.
2. Za zagubienie, zniszczenie zbiorów lub stanowiska odpowiada użytkownik.
3. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości zniszczonego sprzętu lub zagubionych materiałów. Wartość ustalana jest w oparciu o aktualną cenę rynkową.
§ 5
KORZYSTANIE Z SAL KINOWYCH
1. Z sal kinowych można korzystać po uprzedniej, osobistej rezerwacji terminu w Dziale Multimedialnym.
2. Osoby korzystające z sal kinowych, pozostawiają kartę czytelnika na stanowisku obsługi.
3. Podczas korzystania z sal kinowych ma zastosowanie § 1, pkt. 5.
4. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sal kinowych odpowiada użytkownik lub opiekun grupy zorganizowanej.
§ 6
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
2. Dane Czytelnika przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów lub ich równowartości.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
4. W sprawach spornych, Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych w wyżej wymienionych celach jest niezbędne do realizacji usług bibliotecznych i odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
6. Biblioteka może zbierać również dane osobowe podane przez Czytelnika dobrowolnie, w celach: marketingowych oraz zapraszania na wydarzenia biblioteczne.
7. Dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane tak długo, jak będzie to potrzebne do prawidłowego realizowania celów Biblioteki.
8. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail iod@mbp.jaworzno.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od 22.05.2020 roku.