Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
Social Media Icons
Odwiedź Nas na FacebookuOdwiedź Nas na YouTubePosłuchaj Naszych PodcastówOdwiedź Nas na Instagramie
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Czytelnika

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Czytelnika

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZYTELNIKA
Zaktualizowano 02.03.2023

Zastosowane zwroty w informacji

Biblioteka – oznacza Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaworznie, składającą się z Biblioteki Głównej oraz 14-stu filii w terenie.

Czytelnik – oznacza osobę fizyczną, użytkownika Biblioteki, którego dane osobowe Biblioteka przetwarza, w co najmniej jednym z celów wskazanych w tym informatorze.

Kto jest Administratorem danych Czytelnika?

Administratorem danych osobowych Czytelnika jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, z siedzibą przy Rynku Głównym 17, 43-600 Jaworzno, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Strona internetowa: www.mbp.jaworzno.pl., tel. 32 751 91 92 wew. 2 211, e mail: poczta@mbp.jaworzno.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Biblioteka wyznaczyła inspektora ochrony danych, który udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania ze swoich praw, przysługujących na mocy RODO, Czytelnik może skontaktować się z naszym inspektorem za pośrednictwem:

– poczty, pisząc na adres Biblioteki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

– poczty elektronicznej pod adresem e mail: iod@mbp.jaworzno.pl,

– telefonu: 32 751 91 92 wew. 2 221.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) wyrażonej uprzednio zgody w myśl art. 6 ust.1 lit a RODO w celu:

– umożliwienia udziału w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę,

– promocji działalności Biblioteki w mediach i Internecie, poprzez publikowanie zdjęć i nagrań z wydarzeń,

– kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez SMS,

kierowania oferty marketingowej bezpośredniej, promującej działalność Biblioteki.

b) przepisów prawa na mocy art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu:

– zapewnienia możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych, ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych np. w przypadku nieuregulowania zobowiązań (ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach),

– prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej),

c) przepisów prawa oraz zadana realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu zapewnienia przez Bibliotekę ochrony mienia, osób oraz informacji za pomocą monitoringu wizyjnego. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu pracy, a także na ze względu na interes publiczny, w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o bibliotekach oraz ustawy o finansach publicznych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi niezbędny warunek do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Instrukcją kancelaryjną Biblioteki tj. 6 lat kalendarzowych, po roku w którym miała miejsce ostatnia aktywność na koncie Czytelnika, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności.

W przypadku: – wniesienia prośby o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, dane będę przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, od dnia powzięcia niniejszej informacji, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności,

– powzięcia informacji o śmierci Czytelnika, przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Biblioteki, w zakresie wypożyczonych zbiorów czy nieuregulowanych należności,

– wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e mail) do czasu jej wycofania,

— wyrażenia zgody na udział w wydarzeniach, wykonanie i przetwarzanie wizerunku zgodnie z literą prawa, obowiązującą w Bibliotece Instrukcją kancelaryjną lub do czasu wycofania zgody.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane mogą być udostępnione podmiotom do tego uprawnionym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz firmom, z którymi Biblioteka zawarła umowy powierzenia np. obsługującym systemy informatyczne, a także kancelarii prawnej i podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Dane mogą być transferowane do USA, w związku z publikowaniem materiałów promocyjnych w serwisach Facebook oraz YouTube. Dostawcy tych platform przekazują dane poza UE, na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez UE.

Uprawnienia Czytelnika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Czytelnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. W przypadku udzielonej zgody przysługuje prawo jej wycofania w dowolnym czasie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania, w tym udzielonej zgody w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego. Zgodę można wycofać osobiście poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody lub wysłanie oświadczenia na adres Biblioteki, bądź adres e-mailowy iod@mbp.jaworzno.pl. Wiąże się to jednak z możliwością ograniczenia świadczonych usług przez Bibliotekę na rzecz tego Czytelnika.

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Każdy Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na przetwarzanie jego danych przez Administratora na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Powyższa klauzula informacyjna jest zgodna z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)